โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 1


ลำดับ โครงการ ผู้รับจ้าง
1 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี หจก.สามประสิทธิ์
อ.เมือง จ.จันทบุรี
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา หจก.สามประสิทธิ์
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
3 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง กิจการร่วมค้า
อ.เมือง จ.ระยอง บ้านค่ายตีรวัฒน์
4 งานก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน หจก.ไว-วา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ท่าตะเกียบ) จ.ฉะเชิงเทรา
5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ หจก.นวรรณ
จ.ตราด
6 งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ หจก.ตีรวัฒน์สุรินทร์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้าง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุง หจก.บุญชอบการประปา
กิจการประปาภายหลังการรับโอน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
(ดอนฉิมพลี) จ.ฉะเชิงเทรา
8 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย หจก.วงศ์สุริยะก่อสร้าง
จ.นครราชสีมา 1989
9 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา- บจก.ไดนามิค กรุ๊ป
ส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี-สมุทรสงคราม โปรดักส์
อ.เมืองราชบุรี-บางแพ-สมุทรสงคราม
จ.ราชบุรี-สมุทรสงคราม
10 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบผลิตระยะเร่งด่วน บจก.ส.นภา
(Modify Plant) จาก 1,000 ลบ.ม./ชม. (ประเทศไทย)
เพิ่มเป็น 2,000 ลบ.ม./ชม.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว หจก.นวรรณ
จ.สระแก้ว
12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ หจก.สุวินัยก่อสร้าง
(ตรอน) อ.เมือง-ตรอน จ.อุตรดิตถ์
13 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ กลุ่ม บจก.ทิพากร และ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หจก.เอส.พี.ที.ซีวิล กรุ๊ป
Consortium
14 โครงการก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. กิจการค้าร่วม
และวางท่อขยายเขต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ เปรมศรี โพมิเน้นท์
จ.สระแก้ว
15 งานก่อสร้างท่อส่งน้ำจากแยกมาลัยแมนถึงสถานีจ่ายน้ำนครชัยศรี บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน
อ.เมือง จ.นครปฐม เทคโนโลยี จำกัด