โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 3

ลำดับ โครงการ ผู้รับจ้าง
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ไทยเจริญฉวาง
 
2 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก บจก.มหาธนุ
จังหวัดสระบุรี
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี บริษัท ทิพากร จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา กิจการร่วมค้า
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก หลูหลวงจันทร์นที
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ.สาขาสตูล อ.เมือง จ.สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บุญชอบการประปา
6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง กิจการค้าร่วม
(เขาสมิง-แสนตุ้ง) อำเภอขลุง-เขาสมิง จังหวัดจันทบุรี เอสแอล
     
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ อ.แกลง- กิจการร่วมค้า
  นายายอาม จ.ระยอง-จันทบุรี บ้านค่ายตีรวัฒน์
   
8 งานจ้างเหมาก่อสร้างMobile Plant ขนาด 500ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้ง บริษัท นิธิณัฐกรเอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ จำกัด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง บริษัท
  (หนองไผ่แก้ว) – พนัสนิคม(ท่าบุญมี) อำเภอบ้านบึง-เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี บางแสนมหานคร
  จำกัด
 
10 งานเจ้าเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ไทยเจริญฉวาง
(วางท่อส่งจ่ายน้ำบนเกาะสมุย)
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน(แม่ใจ) หจก.สุวินัยก่อสร้าง
  อำเภอพาน-แม่ใจ จังหวัดเชียงราย
 
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง บริษัท
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์
จำกัด
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำกัด
14 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ บริษัท
  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง
  จำกัด
 
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ (เพิ่มเติม)/ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันและ กิจการร่วมค้า พี.พี.แอล
ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต พร้อมวางท่อส่งน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) (หน่วยบริการมาบยางพร)
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
16 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังตำบลคลองขนาน ตำบลปกาสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ตำบลตลิ่งชันและตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไทยเจริญฉวาง
17 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชน ต.ป่าระกำ-ชุมชนบางศาลา บริษัท ป.สยาม จำกัด
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
18 โครงการงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ บริษัท
2558(เพิ่มเติม) ตำบลบ้านโภชน์ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน ส.ศิริชัยสยามวัสดุ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหนองไผ่) จำกัด
19 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง บริษัท เทคโนไลน์
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง คอเปอร์เรชั่น
จำกัด
20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา บริษัท
ส่วนภูมิภาคสาขาสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย(วาปีปทุม) ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง
อำเภอสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย-วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำกัด
21 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย บริษัท
อำเภอหนองคาย-สระใคร จังหวัดหนองคาย ไทยวัฒน์วิศวการทาง
จำกัด