โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 2

มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 12 โครงการ — Update ก.ค.62 —

1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (ยางตลาด) (กมลาไสย) อำเภอเมือง-ยางตลาด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

3.งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภุมิภาคสาขามหาสารคาม -(กันทรวิชัย) – (บรบือ) อำเภอเมือง – กันทรวิชัย – บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

5.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อำเภอเมือง-บ้านแหลม-บ้านลาด-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำบ้านลาด และระบบท่อส่ง – จ่าย

6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อำเภอเมือง-บ้านแหลม-บ้านลาด-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 2 ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำนายาง และระบบท่อส่ง – จ่าย

7.โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ และวางระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ และวางระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9.โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. พร้อมปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำและก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10.โครงการวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำนายาง ถึงสถานีจ่ายน้ำสามพระยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักบุรี – คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

12.โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากวัดชัยสิทธาวาส – แยกปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี