โครงการในความรับผิดชอบกองควบคุมการก่อสร้าง 2

มีงานในความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 11 โครงการ

 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (ยางตลาด) (กมลาไสย) อำเภอเมือง- ยางตลาด-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อำเภอเมือง-บ้านแหลม-บ้านลาด-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 1 ก่อสร้างเพิ่ม กำลังผลิตสถานีผลิตน้ำบ้านลาด และระบบ ท่อส่ง - จ่าย
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อำเภอเมือง-บ้านแหลม-บ้านลาด-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 2 ก่อสร้างเพิ่ม กำลังผลิตสถานีผลิตน้ำนายาง และระบบ ท่อส่ง - จ่าย
 5. โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ และวางระบบ ท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 6. โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ และวางระบบ ท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 7. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. พร้อมปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ และก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 8. โครงการวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำ นายาง ถึงสถานีจ่ายน้ำสามพระยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักบุรี - คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 10. โครงการวางท่อเสริมแรงดันจาก วัดชัยสิทธาวาส - แยกปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 1)