เกี่ยวกับฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สังกัดรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

หน่วยงานภายใน

  • กองควบคุมการก่อสร้าง1
  • กองควบคุมการก่อสร้าง2
  • กองควบคุมการก่อสราง้3
  • กองเทคนิคก่อสร้าง