หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

มีหน้าที่ในการจัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 40 ล้านบาท ขึ้นไป และโครงการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ รวมถึงการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ และระบบควบคุมต่างๆ ของการก่อสร้างระบบประปา

 

กองเทคนิคก่อสร้าง

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล การดำเนินการในการตรวจสอบระบบความควบคุมต่างๆ ของโครงการก่อสร้างระบบประปา ได้แก่ ท่อและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ระบบเครื่องกล ให้เป็นไปตามมาตรฐานในสัญญา

กองควบคุมการก่อสร้าง 1-3

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างและติดตามเร่งรัดโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและสามารถเบิกจ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

งานธุรการ

จัดทำและอำนวยความสะดวกด้านงานสารบรรณ การจัดการเอกสาร การรวบรวมข้อมูลในการบริหารงานต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภายในฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง