หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่ในการจัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 40 ล้านบาท ขึ้นไป และโครงการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ รวมถึงการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ และระบบควบคุมต่างๆ ของการก่อสร้างระบบประปา

มีโครงการก่อสร้างฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานในความรับผิดชอบ จำนวน 34 โครงการ