ผอ.ฝคส. นำทีมพนักงานสังกัด ฝคส. สักการะเจ้าแม่คงคา และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ศาลท่านเวสวุวรรณเทพ ศาลตายาย วันประชุมสิ้นปีงบประมาณ 2559