โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพพนักงานฯ เรื่อง มาตรฐานงานก่อสร้างฯ