โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพพนักงานฯ เรื่อง มาตรฐานงานก่อสร้างฯ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

เรื่อง มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.01/2558 –  กปภ.05/2558

วันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์

Attachments