มาตรฐานงานก่อสร้างและแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง ปี 2558

คณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างฯ ทั้งชุดใหญ่และชุดย่อยทั้ง 6 ชุด ได้ร่วมกันปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาและแก้ไขมาตรฐานงานก่อสร้างบางส่วน ซึ่งบัดนี้คณะทำงานงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างฯ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงปี 2558 แล้วเสร็จ โดยแยกเนื้อหาเป็น 6 หมวด ดังนี้

1.    กปภ.01    :   มาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป
2.    กปภ.02    :   มาตรฐานงานวางท่อทั่วไป
3.    กปภ.03    :   มาตรฐานงานระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง
4.    กปภ.04    :   มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า
5.    กปภ.05    :   มาตรฐานงานระบบจ่ายสารเคมี
6.    แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง (เฉพาะเจ้าหน้าที่)