โครงการวางท่อประปาลอดใต้ทะเลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศได้ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำดิบ สําหรับผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะผู้ให้บริการด้านน้ำประปาได้ทําการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดีในพื้นที่อําเภอเกาะสมุยมาโดยตลอด ด้วยการปรับปรุงขยายสระเก็บ
น้ําดิบเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บให้มากขึ้น ควบคู่กับการติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant)
และการก่อสร้างระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Reverse Osmosis-R.O.) สําหรับน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา
แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำประปาที่อําเภอเกาะสมุย