การผลิตขึ้นบัญชีท่อ/อุปกรณ์ท่อล่วงหน้าที่ใช้ในกิจการ กปภ.

http://construction.pwa.co.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/wordpress_2017-03-27_04-03-22.pdf

การผลิตขึ้นทะเบียนท่อ/อุปกรณ์ล่วงหน้าที่ใช้ในกิจการ กปภ.