เอกสารประกอบการสัมมนาฯการควบคุมงานเจาะสำรวจฯ

เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพพนักงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
เรื่อง การควบคุมงานเกาะสำรวจชั้นดิน งานขุดถมดิน งานก่อสร้างคันสระและงานถนน
รวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการตามรูปแบบที่กรมทางหลวงกำหนด

ระหว่างวันที่28-29 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒนื สำนักงานใหญ่ กปภ.